G-HX4HJCY1S9
top of page

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt. Genom att följa dessa rekommendationer görs innehållet tillgängligt för en bredare skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa. Genom att följa dessa riktlinjer kommer ditt webbinnehåll för det mesta även att bli mer användbart för alla användare.

Framgångskriterierna i WCAG 2.0 är skrivna som teknikoberoende, mätbara påståenden. I separata dokument finns vägledning om hur du bäst uppfyller framgångskriterierna med specifika tekniker, samt generell information om hur du tolkar dem. Se Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview för en introduktion och länkar till WCAG:s tekniska material och utbildningsmaterial.

WCAG 2.0 ersätter Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [WCAG10] som publicerades som W3C:s rekommendation i maj 1999. Även om det är möjligt att följa antingen WCAG 1.0 eller WCAG 2.0 (eller båda) rekommenderar W3C att nytt och uppdaterat innehåll följer WCAG 2.0. W3C rekommenderar även att policyer för webbtillgänglighet refererar till WCAG 2.0.

Status för dokumentet

Denna sektion beskriver status för detta dokument vid tiden för dess publicering. Andra dokument kan ersätta detta. En lista över aktuella W3C-publikationer och den senast reviderade versionen av denna tekniska rapport finns i W3C technical reports indexhttp://www.w3.org/TR/.

Detta är Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 W3C Recommendation från Web Content Accessibility Guidelines Working Group.

Detta dokument har granskats av medlemmar i W3C, av mjukvaruutvecklare, av andra W3C-grupper och intressenter, och är godkänt av W3C:s ledning som W3C Recommendation. Det är ett stabilt dokument som kan användas som referensmaterial eller citeras i andra dokument. W3C:s roll i framtagandet av denna Recommendation är att dra uppmärksamhet till specifikationen och att främja dess breda tillämpning. Detta förstärker och förbättrar funktionaliteten och interoperabiliteten på webben.

Som stöd för WCAG 2.0 finns de tillhörande, icke-normativa dokumenten Understanding WCAG 2.0 och Techniques for WCAG 2.0. Även om dessa dokument saknar den formella status som WCAG 2.0 har så bidrar de med information som är viktig för att förstå och implementera WCAG.

Arbetsgruppen hänvisar alla som vill lämna kommentarer till att göra det via speciellt webbformulär. Om det inte är möjligt kan kommentarer även skickas till public-comments-wcag20@w3.org. Arkivet för epostlistan med offentliga kommentarer är öppet för alla. Mottagna kommentarer rörande WCAG 2.0:s rekommendation kan inte resultera i ändringar i denna version av riktlinjerna, men kan komma att adresseras i errata eller i framtida versioner av WCAG. Arbetsgruppen har inga planer på att ge formella svar på kommentarer. Arkiven med epostlistan med diskussioner om WCAG WG är öppna för allmänheten och framtida arbete i arbetsgruppen kan komma att behandla kommentarer rörande detta dokument.

Detta dokument har tagits fram som en del av W3C:s Web Accessibility Initiative (WAI). WCAG-arbetsgruppens mål behandlas i WCAG Working Group charter. WCAG-arbetsgruppen är en del av WAI Technical Activity.

Detta dokument skapades av en grupp som verkar under 5 February 2004 W3C Patent Policy. W3C tillhandahåller en offentlig lista med patentupplysningar kopplade till resultatet av gruppens arbete. Sidan innehåller även instruktioner för hur man informerar om relevanta patent. Individer med specifik kunskap om ett patent som samma individ tror innehåller väsentliga anspråk måste delge information om detta i enlighet med sektion 6 av W3C Patent Policy.

bottom of page